git log 美化输出的配色方案

git log 美化输出的配色方案

binscor
2022-09-20 / 0 评论 / 451 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2023年05月19日,已超过371天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
可以在命令行中直接输入体验
git log --color --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
git log --color --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
git log --color --stat --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Cblue %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
git log --graph --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
全局别名配置:
git config --global alias.log1 "log --color --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
git config --global alias.log2 "log --color --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
git config --global alias.log3 "log --color --stat --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Cblue %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
git config --global alias.log4 "log --graph --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' --pretty=format:'%C(cyan)%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cd) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
0

评论 (0)

取消